QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Quan trắc môi trường lao động

Trả lời:

Mọi cơ sở lao động đều phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Chi tiết

ISO 9001 Quản lý Chất lượng

Trả lời:

Quản lý chất lượng bất kể quy mô của doanh nghiệp với tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới. Và bạn có thể:

  •  Tiết kiệm chi phí
  •  Tăng lợi nhuận
  •  Có nhiều lợi thế hơn các doanh nghiệp khác
  •  Đáp ứng yêu cầu khách hàng

Chi tiết