KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ Y TẾ

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

Trả lời:

Thiết bị y tế là hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Các thiết bị y tế theo quy định phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ.

Chi tiết