Lĩnh vực dịch vụ khác

Hàng hóa nhóm 2 là gì? Có phải tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 đều phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?

Trả lời:

Chi tiết

Dịch vụ giám định thiết bị máy móc dành cho những đối tượng cụ thể nào?

Trả lời:

Chi tiết